ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
English / Ελληνικά
Απόκρυψη εικόνας  

Υπηρεσίες Συμβούλου


Ένας από τους βασικούς τομείς δραστηριοποίησης της 5Κ Enterprises S.A. είναι η παροχή συμβουλευτικών  υπηρεσιών σε θέματα που έχουν ως αντικείμενο τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), τα Έργα Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), τις αφαλατώσεις καθώς και τη διαχείριση αποβλήτων.

Συγκεκριμένα για κάθε έναν από τους παραπάνω κλάδους, η 5Κ Enterprises S.A.  μπορεί να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:

1. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)


α. Προσδιορισμός έργων ΑΠΕ για επενδυτικούς σκοπούς
Η εταιρεία μας, διατηρώντας έναν διευρυμένο κύκλο επαφών, έχοντας μια σφαιρική εικόνα του χώρου των ΑΠΕ και χρησιμοποιώντας τις τεχνικές και οικονομικές γνώσεις των στελεχών της είναι σε θέση να εντοπίζει, να αξιολογεί και να προτείνει νέα έργα ΑΠΕ σε πελάτες της που επιθυμούν να διεισδύσουν ή να επεκταθούν σε αυτόν τον τομέα της ενέργειας.


β. Διαχείριση έργου (Project Management) για έργα ΑΠΕ
Η 5Κ έχοντας ήδη υποβάλει αιτήσεις χορήγησης αδειών για την υλοποίηση έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος άνω των 200 MW και έχοντας αναλάβει την διαχείριση έργων ΑΠΕ, έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί πλήρως  έργα ΑΠΕ.


γ. Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (business plan)
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να εκπονήσει πλήρη και λεπτομερή επιχειρηματικά σχέδια κάθε προτεινόμενης επένδυσης ΑΠΕ που απαιτείται είτε για την αξιολόγηση έργων είτε για την υποβολή τους στις αρχές. Η εταιρεία μας έχει ήδη ασχοληθεί με πάνω από 60 έργα συνολικής ισχύος άνω των 1.000 MW.

δ. Παροχή συμβουλών σε θέματα Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, τη χρηματοδότηση των έργων και τις στρατηγικές επιλογές εξόδου (exit strategy options)
Η 5K παρέχει συμβουλές σε θέματα Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, χρηματοδότησης των έργων και τις στρατηγικές επιλογές εξόδου (exit strategy options). Τα στελέχη μας διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για την αποτελεσματική παροχή συμβουλών στους πελάτες σχετικά με τα θέματα αυτά λαμβάνοντας υπόψη το ισχυρό υπόβαθρό μας στον τομέα των χρηματοοικονομικών, της επενδυτικής τραπεζικής (investment banking), των επενδυτικών εταιρειών ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity funds) και τις επενδύσεις γενικότερα.


2. Έργα Σύμπραξης  Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Ο κλάδος των έργων ΣΔΙΤ για την Ελλάδα είναι μια σχετικά νέα επιχειρηματική φιλοσοφία την οποία δεν έχει ακόμα αναπτύξει πλήρως την δυναμική που εμφανίζεται να έχει σε άλλες χώρες. Παρόλα αυτά φαίνεται πως στο μέλλον θα δοθεί η δυνατότητα για μία σημαντική διεύρυνσή του.
Έτσι, η εταιρεία μας έχοντας σημαντική δραστηριοποίηση στον κλάδο αυτό από τα πρώτα στάδια εμφάνισής του, έχει καταφέρει να αποκτήσει τόσο την απαραίτητη εκείνη γνώση όσο και την ευελιξία που απαιτείται ώστε να μπορεί να αναλάβει:


       α. Να καταστρώσει, να οργανώσει και να αναπτύξει τα επιχειρηματικά σχέδια έργων ΣΔΙΤ
       β. Να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες συμβούλου οργάνωσης συμμετοχής στον κάθε διαγωνισμό
       γ. Να  καταστρώνει το στρατηγικό σχεδιασμό και να αναλύει τις χρηματοδοτικές πτυχές του κάθε έργου
       δ. Να παρέχει τεχνικές συμβουλές καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού έως και την φάση υλοποίησης του έργου.


3. Αφαλάτωση και υπηρεσίες διαχείρισης των αποβλήτων (Waste Management).

Οι νέες τεχνολογίες ορθολογικής και αποδοτικότερης διαχείρισης του νερού και των αποβλήτων αποτελούν πλέον ένα παγκόσμιο ζητούμενο.  Η εταιρεία μας στηρίζοντας με τις δικές της δυνάμεις την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των αρμόδιων φορέων έχει αναγάγει σε βασικό της αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με αυτούς τους τομείς. Έχουμε παράσχει επανειλημμένως συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα κυρίως τεχνικής φύσεως, στρατηγικής αλλά και χρηματοδότησης έργων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού αλλά και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων.


Αρχή της σελίδας