ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
English / Ελληνικά
Απόκρυψη εικόνας  

Ιστορικό - Εταιρικό Προφίλ


Η 5K Enterprises S.A. ιδρύθηκε το 2006 από Έλληνες επιχειρηματίες που ασχολούνται πάνω από 30 χρόνια, με επιτυχία, σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και αγορών όπως η ναυτιλία, η διαχείριση ακινήτων, η ενέργεια, η πληροφορική, ο τουρισμός κλπ.

Η ίδρυση της 5K είχε ως αρχικό στόχο την παροχή συμβουλευτικών και επενδυτικών υπηρεσιών σε θέματα ενέργειας όπως η χρηματοδότηση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση στρατηγικών εξόδου επενδυτών (exit strategy), εξαγορών και συγχωνεύσεων  επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας καθώς επίσης και τη Διαχείριση Έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ιδιαίτερα από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), κυρίως για έργα των μετόχων της. 
Σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ίδρυσή της, η 5K Enterprises S.A. προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και παράλληλα διεύρυνε στρατηγικά το πεδίο των δραστηριοτήτων της.

Έτσι, πέραν των ανωτέρω υπηρεσιών, η εταιρεία μας είναι πλέον σε θέση να παρέχει προς τους πελάτες της και όχι μόνο στους μετόχους της, πλήρη πακέτα υπηρεσιών και προϊόντων σχετικών με τους τομείς :

  • της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ
  • του περιβάλλοντος
  • των έργων σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)
  • της εμπορίας εξειδικευμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού


Έως τώρα, η 5K έχει ασχοληθεί στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με περισσότερα από εξήντα (60) έργα ΑΠΕ, συνολικής ισχύος άνω των 1.000 MW, που καλύπτουν όλα τα είδη αυτού του τομέα έργων. Επίσης έχει καταθέσει αιτήσεις χορήγησης αδειών για την υλοποίηση έργων ΑΠΕ   συνολικής ισχύος άνω των 200 MW τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια εξέλιξης. Παράλληλα έχει αναλάβει την Διαχείριση (project management) κάποιων μικρότερων έργων ΑΠΕ.


Η 5K, στα πλαίσια της ενασχόλησής της με τον τομέα των έργων ΣΔΙΤ έχει συνάψει έναν σημαντικό αριθμό συμβάσεων με διάφορους φορείς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα αφενός για την οργάνωση της διαδικασίας των διαγωνισμών έργων ΣΔΙΤ και αφετέρου για την ανάπτυξη και την εύρεση χρηματοδοτικών και τεχνικών λύσεων κατά τη φάση της υλοποίησης των έργων αυτών.


Στα θέματα αντιπροσώπευσης και εμπορίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού η  5K Enterprises S.A. συνεργάζεται στενά με σημαντικούς οίκους του εξωτερικού ώστε να προσφέρει στους πελάτες της εξειδικευμένες λύσεις για κάθε έργο έχοντας ως γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη με τον αποτελεσματικότερο και ταχύτερο τρόπο. Το γεγονός αυτό αναγνωρίζετε από την αγορά και έχει ως αποτέλεσμα η εταιρεία μας να αυξάνει διαρκώς το πελατολόγιό της με ισχυρές συνεργασίες.

 

Για να επιτευχθούν όλα τα ανωτέρω καθώς και για να προχωρήσει η εταιρεία μας στην υλοποίηση του οράματος και των στόχων της, έχει στελεχωθεί από εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς ενασχόλησής τους. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας διοικείται από μια ομάδα αξιόλογων στελεχών που έχουν θητεύσει στο παρελθόν σε ανώτατες θέσεις μεγάλων και διακεκριμένων οργανισμών και επιχειρήσεων της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού σε κλάδους σχετικούς με τα αντικείμενα της εταιρείας μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν το 95% του προσωπικού της εταιρείας μας είναι κάτοχοι ανώτατου τίτλου σπουδών και σχεδόν το 80% αυτών κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Η 5K Enterprises S.A. επιλέγει το  ανθρώπινο δυναμικό της σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες που αυτή πρεσβεύει και επενδύει σε όλο το προσωπικό της ώστε να εξασφαλίζει στους πελάτες της μία συνεργασία που θα διακρίνεται για την προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών και των προϊόντων που τους προσφέρει.


Αρχή της σελίδας